diensten boekhouden, administratie en adviesHet uitbesteden van uw administratie is een optie indien u hoge kwaliteit vereist in combinatie met flexibiliteit. In overleg met u wordt bepaald met welke frequentie gegevens aangeleverd dienen te worden. Fiscale aangiftes en door overige instanties verlangde informatie zijn daarbij randvoorwaarden.

Het voordeel van uitbesteden ten opzichte van zelf uitvoeren:

  • géén investeringen in administratieve software
  • professionele verwerking
  • u heeft meer tijd voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering

Met de komst van internetboekhouden is gedeeltelijk uitbesteden ook een prima optie.
Door mij verleende diensten betreffen onder meer:

Indien u zelf een boekhoudpakket aanschaft of bijvoorbeeld besluit een abonnement op het door mij aanbevolen Exact Online te nemen, kan ik u behulpzaam zijn met het inrichten van het boekhoudpakket.

Als u personeel in dienst heeft of gaat nemen wordt u als werkgever inhoudingsplichtige. U moet dan digtaal elke 4 weken of maandelijks een aangifte loonheffing (loonbelasting en werknemers- en werkgeversdeel premies werknemersverzekeringen) indienen en de loonheffingen af dragen.

De meeste ondernemers verrichten met omzetbelasting belaste leveringen van diensten of goederen. U incasseert als het ware voor de overheid 9% of 21% BTW over de waarde (grondslag) van de door u geleverde goederen of diensten bij uw klanten en draagt deze af per maand, kwartaal of jaar aan de belastingdienst.

Als u in Nederland woont, betaalt u belasting en premies volksverzekeringen over uw inkomsten en uw vermogen. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u belasting moet betalen.

Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode of specifiek voor een bepaalde aktiviteit.

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, eventueel het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring. Het samenstellen is een van de kerntaken van Administratieservice Zwiers.

Een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd, is een plan voor het starten van een nieuwe of overnemen van een bestaande onderneming. Een dergelijk plan wordt aangeraden om de haalbaarheid van het bedrijf te vergroten.

De meeste starters beginnen een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, afhankelijk of ze hun bedrijf alleen of met anderen starten. Andere mogelijke rechtsvormen zijn onder andere de besloten vennootschap, de maatschap en commanditaire vennootschap.

Een eigen zaak beginnen is voor veel mensen een persoonlijke uitdaging. Heeft u plannen voor een eigen bedrijf? Dan heeft u waarschijnlijk een duidelijk beeld van de producten of diensten die u wilt aanbieden. Maar weet u ook of en hoe u deze producten nu daadwerkelijk gaat verkopen?